Các số công báo
Số 18+19+20 , năm 2009 ngày 16/12/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
15/12/2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
15/12/2009 Kế hoạch số 2435/KH-UBND thực hiện Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo Chỉ thị 618/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2010
15/12/2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008
15/12/2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/12/2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2010
15/12/2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2010
15/12/2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Cao Bằng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
15/12/2009 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV
15/12/2009 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV
15/12/2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã
15/12/2009 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 – 2011
15/12/2009 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi giữ chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 – 2011
15/12/2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2009 Quyết định số 2924/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh
15/12/2009 Quyết định số 2822/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
15/12/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cao Bằng năm 2010
15/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/12/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2010 do thị xã làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước
15/12/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng năm 2010 do thị xã Cao Bằng làm chủ đầu tư từ nguồn kiến thiết thị chính
15/12/2009 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND HUYỆN THẠCH AN
15/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/12/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch An năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
15/12/2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
15/12/2009 Kế hoạch số 2435/KH-UBND thực hiện Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo Chỉ thị 618/CT-TTG Ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
15/12/2009 Quyết định số 3084/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
15/12/2009 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1
15/12/2009 Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2009 - 2010
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready