Các số công báo
Số 03+04 , năm 2019 ngày 01/02/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/12/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20/12/2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Băng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
19/12/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
19/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Trùng Khánh (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
19/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019
18/12/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HẠ LANG
19/12/2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương danh mục đầu tư công thuộc nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện
19/12/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục đầu tư công thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
19/12/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ năm 2016 - 2021
19/12/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/12/2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
19/12/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách đại phương năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready