Các số công báo
Số 17 , năm 2009 ngày 01/11/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/10/2009 Quyết định số 2557/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2009 Quyết định số 2175/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng
31/10/2009 Quyết định số 2283/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2009 Quyết định số 2442/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2009 Quyết định số 2505/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Cao Bằng
31/10/2009 Quyết định số 2558/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoạt động khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
31/10/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready