Các số công báo
Số 13+14 , năm 2009 ngày 31/07/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
30/07/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2009
30/07/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì - kẽm, quặng bauxit giai đoạn 2008 - 2015, có xét đến năm 2025
30/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND quy định mức chi cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển đàn bò giai đoạn 2007 - 2010
30/07/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn chính sách hỗ trợ công tác thú y tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2009 - 2015
30/07/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ban hành chính sách đào tạo nhân lực trình độ đại học, sau đại học tại Trường Đại học Quảng Tây - Trung Quốc giai đoạn 2008 - 2011
30/07/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc thông qua nội dung điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Cao Bằng, thành lập 02 phường thuộc thị xã Cao Bằng và mở rộng thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
30/07/2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND quy định về mức huy động đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2009 Quyết định số 1555/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2009 Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản và giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2010 - 2015
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
30/07/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về việc chia tách, thành lập các Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở huyện Bảo Lạc
30/07/2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về việc Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2009
30/07/2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
30/07/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready