Các số công báo
Số 12 , năm 2009 ngày 15/07/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2009 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá lâm sinh năm 2009 thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
14/07/2009 Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009
14/07/2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2008
14/07/2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn danh mục chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2010
HĐND HUYỆN HẠ LANG
14/07/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
14/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2009
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/07/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008
14/07/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Xuân Hoà giai đoạn 2009 - 2025
14/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009
14/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2009
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/07/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và tiếp tục thực hiện phương hướngnhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2009
14/07/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
14/07/2009 Nghị quyêt số 03/2009/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009
14/07/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước cấp huyện năm 2008
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/07/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
14/07/2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thông Nông đến năm 2020
14/07/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển triển kinh tế - xã hội năm 2009
14/07/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 - 2010 theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
14/07/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
14/07/2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2009
14/07/2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009
14/07/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/07/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn các giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready