Các số công báo
Số 10+11 , năm 2009 ngày 30/06/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra quản lý thu, chi tiền mặt tại các cơ quan, đơn vị
29/06/2009 Quyết định số 1044/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/06/2009 Quyết định số 1088/QĐ-UBND ban hành quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
29/06/2009 Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá trợ cấp cho một đơn vị sản phẩm giống gốc lợn móng cái
29/06/2009 Quyết định số 1286/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao Bằng
29/06/2009 Quyết định số 1320/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008
29/06/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
29/06/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
29/06/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2008
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
29/06/2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng giai đoạn 2008 - 2020
29/06/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Quảng đến năm 2020
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
29/06/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008 huyện Phục Hoà
29/06/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2009
29/06/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 huyện Phục Hoà
29/06/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân bổ, bổ sung kinh phí dự toán chi ngân sách năm 2009
29/06/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân bổ kiến thiết thị chính và giao thông nông thôn năm 2009
HĐND HUYỆN THẠCH AN
29/06/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2009
29/06/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2009 Quyết định số 1311/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện: Bảo Lạc,Bảo Lâm, Thông Nông, Hà Quảng và Hạ Lang
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready