Các số công báo
Số 08 , năm 2009 ngày 01/03/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2009 Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 2962/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/02/2009 Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
28/02/2009 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
28/02/2009 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009
28/02/2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
28/02/2009 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa năm 2009
28/02/2009 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
28/02/2009 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hoà khóa XVII
28/02/2009 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hoà khóa XVII
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
28/02/2009 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về Quyết định Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2008
28/02/2009 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về Phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II năm 2009
28/02/2009 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về Phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2009
28/02/2009 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Quảng Uyên
28/02/2009 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
28/02/2009 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên năm 2009
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÒA AN
28/02/2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready