Các số công báo
Số 07 , năm 2009 ngày 16/02/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2009 Quyết định số 238/QĐ-UBND ban hành Cơ chế người dân tham gia vào quá trình ra Quyết định và giám sát thực hiện Quyết định tại địa phương; Cơ chế lấy ý kiến phản hồi của người sử dụng dịch vụ công
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
15/02/2009 Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND thông qua dự án quy Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm đến năm 2020
HĐND HUYỆN HẠ LANG
15/02/2009 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
15/02/2009 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn các mục tiêu phát triểnkinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII
15/02/2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2007
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
15/02/2009 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở năm 2008
15/02/2009 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn đổi tên xóm hành chính
15/02/2009 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình năm 2009
15/02/2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
15/02/2009 Nghị quyết số 53/NQ-HDND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
15/02/2009 Nghị quyết số 14/NQ-HDND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready