Các số công báo
Số 05+06 , năm 2009 ngày 15/01/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và tổ chức đón tết Kỷ Sửu năm 2009
15/01/2009 Quyết định số 3132/QĐ-UBND phê duyệt Dự án: Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
15/01/2009 Quyết định số 3176/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008 - 2010
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2009 Quyết định số 3134/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá cước vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/01/2009 Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/01/2009 Quyết định số 3138/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
15/01/2009 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương của thị xã Cao Bằng năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND phê chuẩn danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do thị xã Cao Bằng làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
15/01/2009 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về kết quả xếp loại đơn vị hành chính xã, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP
15/01/2009 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về kế hoạch vốn và các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 47/2008/NQ-HDND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
HĐND HUYỆN THẠCH AN
15/01/2009 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
15/01/2009 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã mới thành lập xã Cần Nông và xã Cần Yên của huyện Thông Nông
15/01/2009 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
15/01/2009 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi trích yếu và tên gọi xã của Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh
15/01/2009 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2009 - 2011
15/01/2009 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Đề án chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nhỏ các công trình tưới, tiêu dưới 5 ha giai đoạn 2009 - 2011
15/01/2009 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009
15/01/2009 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính xã theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP
15/01/2009 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn các giải pháp về giải toả lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 - 2011
15/01/2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVII
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
15/01/2009 Nghị quyết số 50/NQ-HDND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready