Các số công báo
Số 17+18 , năm 2008 ngày 16/12/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007
15/12/2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi
15/12/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND về kiện toàn mạng lưới và chính sách hỗ trợ thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2009 - 2012
15/12/2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2009
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2008 Quyết định số 2795/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2008 Quyết định số 2865/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2008 Quyết định số 2796/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi,bổ sung Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ đông xuân năm 2008 - 2009
15/12/2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2008
15/12/2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để ngăn chặn nạn chặt phá gỗ quý hiếm để đốt than củi
15/12/2008 Quyết định số 2902/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hoà đến năm 2020
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2008 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV
15/12/2008 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready