Các số công báo
Số 16 , năm 2008 ngày 01/12/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
30/11/2008 Quyết định số 2011/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/11/2008 Quyết định số 2022/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 Quy chế xét tuyển dụng công chức, viên chức(ban hành kèm theo Quyết định số 1295/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
30/11/2008 Quyết định số 2734/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2008 Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 3 năm (2008 - 2010) trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
30/11/2008 Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/11/2008 Quyết định số 2565/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2008 Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi
30/11/2008 Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2008 - 2009
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready