Các số công báo
Số 15 , năm 2008 ngày 15/09/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2008 Quyết định số 1491/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
14/09/2008 Quyết định số 1575/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản, xác lập quyền sở hữu đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/09/2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
14/09/2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008
14/09/2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007
14/09/2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về việc chia tách, thành lập các trường Mẫu giáo, Mầm non, Phổ thông cơ sở, Trung học cơ sở huyện Bảo Lạc
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009
14/09/2008 Quyết định số 1421/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2008 Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready