Các số công báo
Số 13+14 , năm 2008 ngày 31/07/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Cao Bằng
30/07/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về dịnh mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về Quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về mức chi học bổng cho học sinh khuyết tật học nội trú tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng
30/07/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh
30/07/2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh
30/07/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án đào tạo nhân lực trình độ đại học, sau đại học tại Trường Đại học Quảng Tây - Trung Quốc giai đoạn 2008 - 2011
30/07/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2008
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
30/07/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm 6 tháng đầu năm 2008, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/07/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007
30/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
30/07/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
30/07/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2008 - 2010
30/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn bổ sung kinh phí chi ngân sách Nhà nước năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán kinh phí thực hiện Chương trình 186 của Chính phủ
30/07/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2007 huyện Phục Hoà
30/07/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân bổ nguồn vốn kiến thiết thị chính và nguồn vốn giao thông nông thôn năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hoà giai đoạn 2007 - 2020
30/07/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hoà giai đoạn 2007 - 2020
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/07/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về Phê chuẩn vốn sự nghiệp giao thông nông thôn năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007
30/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn địa điểm xây dựng nhà ở giáo viên theo Chương trình 186 năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư theo Quyết định 134 và Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
30/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
30/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
30/07/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2008 Quyết định số 1275/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nguyên Bình đến năm 2020
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2008 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch biên chế hành chính năm 2009
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready