Các số công báo
Số 11 , năm 2008 ngày 30/06/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2008 Quyết định số 1105/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/06/2008 Quyết định số 1111/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tuyển giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
29/06/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007
29/06/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND thành lập Trường Mầm non Hoà Chung, thị xã Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
29/06/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007
29/06/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm huyện Hà Quảng giai đoạn 2006 - 2010
29/06/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuôi năm 2008
HĐND HUYỆN HÒA AN
29/06/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và tiếp tục thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
29/06/2008 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
29/06/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007
29/06/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ,mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready