Các số công báo
Số 10 , năm 2008 ngày 15/06/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/06/2008 Quyết định số 793/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/06/2008 Quyết định số 977/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/06/2008 Quyết định số 1011/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 đợt I năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/06/2008 Quyết định số 881/QĐ-UBND ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Cao Bằng đến năm 2010
14/06/2008 Quyết định số 882/QĐ-UBND ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc qia giảm nghèo cấp huyện và cấp xã tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2010
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/06/2008 Quyết định số 858/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)
14/06/2008 Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá bán lẻ tối đa các loại cá giống của Trung tâm Thủy sản Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready