Các số công báo
Số 07 , năm 2008 ngày 16/02/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2008 Quyết định số 252/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy dịnh bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2008 Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá mua, phí lưu thông, giá bán và mức trợ giá mặt hàng giống cây lương thực năm 2008
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
15/02/2008 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bảo Lâm
15/02/2008 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm năm 2008
HĐND HUYỆN HÒA AN
15/02/2008 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoà An năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Hoà An
15/02/2008 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các Hợp tác xã năm 2008 - 2009
15/02/2008 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Hoà An khoá XVII
15/02/2008 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Hoà An khoá XVII
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
15/02/2008 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách huyện Nguyên Bình năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Nguyên Bình
15/02/2008 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nguyên Bình năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
15/02/2008 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa năm 2008
15/02/2008 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm huyện Phục Hòa giai đoạn 2006 - 2010
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
15/02/2008 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Trà Lĩnh
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
15/02/2008 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2008 Kế hoạch số 567/KH-UBND thực hiện kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức theo Chỉ thị sô 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready