Các số công báo
Số 05+06 , năm 2008 ngày 15/01/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2008 Quyết định số 2872/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/01/2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá bồi thường cây cối, hoa màu và thủy sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/01/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
15/01/2008 Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
15/01/2008 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bảo Lạc
15/01/2008 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch vốn và các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn số giao bổ sung nhiệm vụ chi ngân sách năm 2007
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
15/01/2008 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch sử dụng đất năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khoá XVII
HĐND HUYỆN THẠCH AN
15/01/2008 Nghị quyết số 05/2007NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Thạch An
15/01/2008 Nghị quyết số 06/2007NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch An năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Thạch An năm 2008
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
15/01/2008 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về Phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh năm 2008
15/01/2008 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Trùng Khánh
15/01/2008 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready