Các số công báo
Số 20+21 , năm 2007 ngày 31/12/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006 tỉnh Cao Bằng
30/12/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về Phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2008 tỉnh Cao Bằng
30/12/2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/12/2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
30/12/2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2007 Quyết định số 2573/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
30/12/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cao Bằng năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 của thị xã Cao Bằng
30/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND phê chuẩn danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do thị xã làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước
30/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính thị xã Cao Bằng
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/12/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Quảng Uyên
30/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về Phê chuẩn Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2008
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
30/12/2007 Quyết định số 2692/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hạ Lang giai đoạn 2007 - 2020
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2007 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Cao Bằng năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV
30/12/2007 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
30/12/2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng năm 2008
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/12/2007 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên năm 2008
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready