Các số công báo
Số 18 , năm 2007 ngày 30/09/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/09/2007 Quyết định số 1673/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng tại tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/09/2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
29/09/2007 Quyết định số 1427/2007/QĐ-UBND ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010
29/09/2007 Quyết định số 1498/2007/QĐ-UBND ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/09/2007 Quyết định số 1676/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/09/2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản
29/09/2007 Quyết định số 1689/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2002 - 2010(Đề án điều chỉnh, bổ sung)
29/09/2007 Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đề Thám tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready