Các số công báo
Số 16+17 , năm 2007 ngày 16/08/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/08/2007 Quyết định số 1465/2007/QĐ-UBDN về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, danh mục, mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/08/2007 Quyết định số 1466/2007/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện huy động đóng góp của các tổ chức, đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
14/08/2007 Quyết định số 1419/2007/QĐ-UBND ban hành một số cơ chế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng
14/08/2007 Quyết định số 1462/2007/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển đàn bò giai đoạn 2007 - 2010
14/08/2007 Quyết định số 1464/2007/QĐ-UBND về việc quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/08/2007 Quyết định số 1485/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong tỉnh, ngoài tỉnh
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/08/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình phát triển cây lạc giống mới giai đoạn 2007 - 2010
14/08/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006
14/08/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội,công tác 6 tháng cuối năm 2007
14/08/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới khu dân cư khu vực trung tâm thị trấn Xuân Hoà
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
14/08/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
14/08/2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/08/2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007
14/08/2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
14/08/2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2007 - 2010
14/08/2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm huyện Trùng Khánh giai đoạn 2006 - 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/08/2007 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc công bố số liệu kiểm kê đất đai năm 2005
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready