Các số công báo
Số 13+14 , năm 2007 ngày 31/07/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)
30/07/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009
30/07/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong tỉnh, ngoài tỉnh
30/07/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính;thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng
30/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng
30/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010
30/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc thông qua cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển đàn bò giai đoạn 2007 - 2010
30/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về chế độ, danh mục, mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về huy động mức đóng góp của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
30/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2002 - 2010
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2007
30/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về Phê chuẩn vốn sự nghiệp giao thông nông thôn năm 2007
30/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi,đẩy mạnh và giữ vững kết quả phổ cập Trung học Cơ sở,xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2006 - 2010
30/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đàn bò và trồng cỏ chăn nuôi đàn gia súc giai đoạn 2007 - 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế,hành chính, sự nghiệp thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2007
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch biên chế hành chính năm 2008
30/07/2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn điều chỉnh cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009
30/07/2007 Nghị quyết số 17/NQ-HĐNDVề việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2007 Quyết định số 1256/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đề Thám thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready