Các số công báo
Số 15 , năm 2007 ngày 01/08/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
30/07/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Bản Ngà, huyện Bảo Lạc
30/07/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010
30/07/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
30/07/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Chương trình 120, 134 năm 2007
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
30/07/2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007
30/07/2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2007
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
30/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2006 - 2010
30/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch, chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn Chương trình 134, 135; nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác năm 2007 huyện Nguyên Bình
30/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2007
30/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch xử lý ô nhiễm nước sông Thể Dục huyện Nguyên Bình
30/07/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ, khai thác các nguồn tài nguyên khu vực Phja Oắc, huyện Nguyên Bình
30/07/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc giao bổ sung, phân bổ và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready