Các số công báo
Số 12 , năm 2007 ngày 15/07/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2007 Quyết định số 1150/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2460/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy định phân cấp công tác tổ chức,cán bộ, công chức, viên chức
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006 của thị xã Cao Bằng
14/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2007
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và Phê chuẩn phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
14/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình phát triển đàn bò giai đoạn 2007 - 2010
14/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn xây dựng khu nghĩa trang nhân dân tại các xã, thị trấn giai đoạn 2007 - 2010
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/07/2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân bổ vốn kiến thiết thị chính và giao thông nông thôn năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
14/07/2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán kinh phí sự nghiệp vệ sinh môi trường năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển đàn bò huyện Phục Hoà năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010
14/07/2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch làm đường bê tông thôn, xóm năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán kinh phí thực hiện Chương trình 186 của Chính phủ
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006
14/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản 6 tháng cuối năm 2007
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
14/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất lạc vụ hè - thu năm 2007 huyện Trà Lĩnh
14/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007
14/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2007 Quyết định số 1114/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready