Các số công báo
Số 07 , năm 2007 ngày 31/03/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2007 Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự lập, thông qua, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/03/2007 Quyết định số 497/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
30/03/2007 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
30/03/2007 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007
30/03/2007 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2007
30/03/2007 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
30/03/2007 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND về việc Phê duyệt Quy hoạch chung cửa khẩu Pò Peo xã Ngọc Khê,huyện Trùng Khánh giai đoạn 2006 - 2020
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc Phòng, trừ sâu gai hại ngô vụ đông xuân 2006 - 2007
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2007 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phí lưu thông mặt hàng phân bón năm 2007
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
30/03/2007 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh năm 2007
30/03/2007 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh năm 2007
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready