Các số công báo
Số 06 , năm 2007 ngày 16/03/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/03/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/03/2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về Tăng cường công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
15/03/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý khai thác vật liệu xây dựng thông thường cát, sỏi trên sông, suối thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
15/03/2007 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
15/03/2007 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn số giao bổ sung nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2006
15/03/2007 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007
15/03/2007 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kết quả xếp loại xã, thị trấn theo Nghị định số 159/NĐ-CP
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
15/03/2007 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007
15/03/2007 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007
HĐND HUYỆN THẠCH AN
15/03/2007 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007
15/03/2007 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã,thị trấn cuả huyện theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ
15/03/2007 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/03/2007 Quyết định số 353/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2010
15/03/2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2010
15/03/2007 Quyết định số 355/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2010
15/03/2007 Quyết định số 349/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2010
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
15/03/2007 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về Phê chuẩn Chương tình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
15/03/2007 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
15/03/2007 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
HĐND HUYỆN THẠCH AN
15/03/2007 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2007
15/03/2007 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready