Các số công báo
Số 02 , năm 2007 ngày 01/01/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
31/12/2006 Quyết định số 2943/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2006 Quyết định số 2975/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án "Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và việc làm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2010"
31/12/2006 Quyết định số 3002/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về một số chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình tỉnh Cao Bằng
31/12/2006 Quyết định số 3003/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
31/12/2006 Quyết định số 3014/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010
31/12/2006 Quyết định số 3026/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
31/12/2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc Phê duyệt Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thị xã Cao Bằng năm 2007
31/12/2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
31/12/2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 của Thị xã Cao Bằng
31/12/2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính xã, phường theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
31/12/2006 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc đổi tên Trường Mẫu giáo Sông Hiến thành Trường Mầm non Sông Hiến
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready