Các số công báo
Số 01 , năm 2006 ngày 17/12/2006
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2006 Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề cương dự án Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
15/12/2006 Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá thuê địa điểm kinh danh tại chợ Sông Bằng, Thị xã Cao Bằng năm 2007 - 2008
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về Xây dựng Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo
15/12/2006 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009
15/12/2006 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Về việc Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009
15/12/2006 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2007
15/12/2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV
15/12/2006 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Về việc Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2007
15/12/2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007
15/12/2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2007
15/12/2006 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn sửa đổi,bổ sung chế độ danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Bảng giá các loại đất tỉnh Cao Bằng năm 2007
15/12/2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và việc làm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2010
15/12/2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn nội dung thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2010(Chương trình 135 giai đoạn II)
15/12/2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010
15/12/2006 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc xác lập năm thành lập tỉnh Cao Bằng
15/12/2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ban hành Quy định về một số chính sách Dân số, kế hoạch hoá gia đình tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2006 Quyết định số 2621/2006/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và thủ tục công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa","Cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học văn hóa"
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready