Các số công báo
Số 27+28 , năm 2019 ngày 15/10/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
09/09/2019 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng
09/09/2019 Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
27/06/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HĐND HUYỆN THẠCH AN
28/06/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
09/09/2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/09/2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/09/2019 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/09/2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/09/2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
21/06/2019 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2019 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2019 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
HĐND HUYỆN THẠCH AN
28/06/2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
25/06/2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
25/06/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/06/2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready