Các số công báo
Số 19+20 , năm 2019 ngày 25/07/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
04/07/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
28/06/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 2) và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Nguyên Bình
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
28/06/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về phát triển du lịch huyện Trùng Khánh giai đoạn 2019 - 2021 tầm nhìn đến năm 2025
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/07/2019 Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng
09/07/2019 Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
09/07/2019 Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
09/07/2019 Quyết định số 1050/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
28/06/2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018
28/06/2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready