Các số công báo
Số 21+22+23 , năm 2019 ngày 08/08/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 1 Điều 11 Chương III của chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xã lập quyền sử hữu toàn dân; Phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu của tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
12/07/2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
12/07/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND thông qua sửa đổi, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đủ điều kiện năm 2019
12/07/2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2019
12/07/2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND thông qua đề án đề nghị công nhận đô thị Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại IV
12/07/2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
11/07/2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2019
11/07/2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/07/2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/07/2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
UBND TỈNH CAO BẰNG
18/07/2019 Quyết định số 1099/QĐ-UBND công bố tập đơn giá dịch vụ thoát nước tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready