Các số công báo
Số 29 , năm 2019 ngày 01/11/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/09/2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
16/07/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
16/08/2019 Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/08/2019 Nghị quyết số 69/2019/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
16/07/2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
16/07/2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
16/07/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về thông qua các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản khởi công mới năm 2020
16/07/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/07/2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ban hành chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
16/08/2019 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính xã Tân Việt vào xã Nam Quang thành xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
04/07/2019 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018
04/07/2019 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm
HĐND HUYỆN HẠ LANG
19/08/2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/08/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/08/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
16/08/2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Trùng Khánh
16/08/2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sáp nhập huyện Trà Lĩnh vào huyện Trùng Khánh
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready