Các số công báo
Số 06+07+08+09+10 , năm 2020 ngày 03/01/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
11/12/2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018
11/12/2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
11/12/2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
11/12/2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục địch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
11/12/2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua danh mục di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy hoạch đô thị (đợt 2) trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
11/12/2019 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2020
11/12/2019 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2020
11/12/2019 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
09/12/2019 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/12/2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready