Các số công báo
Số 11+12+13 , năm 2020 ngày 05/02/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20/12/2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
17/12/2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
05/12/2019 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2019 Quyết định số 2517/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
18/11/2019 Quyết định số 2075/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2019 Quyết định số 2498/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020
09/12/2019 Quyết định số 2237/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
20/11/2019 Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (lần 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready