Các số công báo
Số 14+15 , năm 2020 ngày 10/03/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
31/01/2020 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng
22/01/2020 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2019
21/01/2020 Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng
21/01/2020 Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2019 Quyết định số 2553/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thông Nông
31/12/2019 Quyết định số 2554/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hạ Lang
31/12/2019 Quyết định số 2555/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Uyên
31/12/2019 Quyết định số 2556/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòa An
31/12/2019 Quyết định số 2557/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Thành phố Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready