Các số công báo
Số 16+17+18 , năm 2020 ngày 27/03/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND phân cấp việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
02/03/2020 Quyết định số 241/QĐ-UBND ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Cao Bằng năm 2020
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2020 Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
31/12/2019 Quyết định số 2558/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bảo Lâm
31/12/2019 Quyết định số 2559/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trùng Khánh
31/12/2019 Quyết định số 2560/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trà Lĩnh
31/12/2019 Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phục Hòa
31/12/2019 Quyết định số 2562/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bảo Lạc
31/12/2019 Quyết định số 2563/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hà Quảng
31/12/2019 Quyết định số 2564/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch An
31/12/2019 Quyết định số 2565/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nguyên Bình
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready