Các số công báo
Số 12+13 , năm 2018 ngày 08/02/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
27/12/2018 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
27/12/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
27/12/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Bảo Lạc
27/12/2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bảo Lạc
27/12/2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND HUYỆN HẠ LANG
20/12/2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
20/12/2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 củaHĐND huyện về việc thông qua đề án hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm khí Biogas composite huyện Hạ Lang 2016-2021
20/12/2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
27/12/2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn , chi ngân sách địa phương và phướng án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
HĐND HUYỆN HẠ LANG
20/12/2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready