Các số công báo
Số 14+15 , năm 2018 ngày 07/03/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
20/12/2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
20/12/2017 Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
27/12/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
20/12/2017 Nghị quyết số 108/2017/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
19/12/2017 Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2016-2021
19/12/2017 Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2016-2021
19/12/2017 Nghị quyết số 106/2017/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
20/12/2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2018
20/12/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND Về Danh mục điều chỉnh , bổ sung Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và Danh mục các công trình khởi công mới năm 2018
20/12/2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND Về Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
29/01/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND Về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh, khóa XIX, kỳ họp thứ 6 thông qua tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017
29/01/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, mức vốn tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
20/12/2017 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
20/12/2018 Nghị quyết số110/NQ-HĐND Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
20/12/2017 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2018
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
20/12/2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương ; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
20/12/2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX,nhiệm kỳ 2016-2021
20/12/2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy van nhân dân huyện Trà Lĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready