Các số công báo
Số 18 , năm 2018 ngày 08/08/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
22/06/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
22/06/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
22/06/2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
27/06/2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
27/06/2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017
27/06/2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
26/06/2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26/06/2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26/06/2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc bãi bỏ phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
20/06/2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018
20/06/2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
20/06/2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready