Các số công báo
Số 19 , năm 2018 ngày 30/08/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
12/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020
12/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐNDvề bãi bỏ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND bãi bỏ một số loại phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
06/08/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
12/07/2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về thông qua Danh mục di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy hoạch đô thị (đợt 1) trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
12/07/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready