Các số công báo
Số 07+08 , năm 2019 ngày 15/03/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
20/12/2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
19/12/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2019
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
19/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
19/12/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê chuẩn (bổ sung) quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017
19/12/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/12/2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
19/12/2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017 (bổ sung)
19/12/2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
19/12/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
18/12/2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/12/2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready