Các số công báo
Số 20+21 , năm 2018 ngày 10/09/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN HẠ LANG
29/06/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HĐND HUYỆN HÒA AN
22/06/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
22/06/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
27/06/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
21/06/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HẠ LANG
29/06/2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện
28/06/2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN HÒA AN
22/06/2018 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
22/06/2018 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017
21/06/2018 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2018 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2018 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2018 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2018 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2018 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
27/06/2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017
27/06/2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
21/06/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách, danh mục sử dụng vốn dự phòng, vốn duy tu đường giao thông, vốn kiến thiết thị chính năm 2018
21/06/2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
21/06/2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
21/06/2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Phục Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa
21/06/2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/06/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
22/06/2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017
22/06/2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready