Các số công báo
Số 22+23 , năm 2018 ngày 01/10/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2018 Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2019
29/06/2018 Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND về Quyết định điều chỉnh Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về việc Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia số thu tiền sử dụng đất của ngân sách thành phố
29/06/2018 Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 thành phố Cao Bằng
29/06/2018 Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 thành phố Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
03/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
03/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về thông qua các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019
03/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Lạc giai đoạn 2018 - 2020
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
29/06/2018 Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
29/06/2018 Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Yên Thổ đạt chuẩn giai đoạn 2018 - 2020
29/06/2018 Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn xây dựng trường Mầm non Yên Thổ đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2018
HĐND HUYỆN THẠCH AN
29/06/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2018 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/06/2018 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
03/07/2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
03/07/2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017
03/07/2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ban hành Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
29/06/2018 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về việc tập trung chỉ đạo xây dựng xã Lý Bôn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018
29/06/2018 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017
29/06/2018 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm
29/06/2018 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN THẠCH AN
29/06/2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
29/06/2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/06/2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2017
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready