Các số công báo
Số 19 , năm 2020 ngày 27/04/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
08/04/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27/03/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
17/04/2020 Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
14/04/2020 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh Cao Bằng, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
08/04/2020 Quyết định số 470/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch Khuyến công tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
HĐND TỈNH CAO BẰNG
19/03/2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
UBND TỈNH CAO BẰNG
21/04/2020 Quyết định số 585/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (lần 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready