Các số công báo
Số 21 , năm 2020 ngày 15/06/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
12/05/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về việc chỉnh sửa, bổ sung, áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/05/2020 Quyết định số 889/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
25/05/2020 Quyết định số 839/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
19/05/2020 Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
19/05/2020 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready