Các số công báo
Số 27 , năm 2020 ngày 10/09/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
25/08/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
24/08/2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1208/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
21/08/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20/08/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
07/08/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
21/08/2020 Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
05/08/2020 Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2020 Chỉ thị số 13/CT-UBND về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
19/08/2020 Quyết định số 1524/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (đợt 2)
12/08/2020 Quyết định số 1468/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (đợt 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready