Các số công báo
Số 28+29 , năm 2020 ngày 09/10/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
03/09/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/09/2020 Quyết định số 1801/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện
23/09/2020 Quyết định số 1754/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
23/09/2020 Quyết định số 1755/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tổ chức - biên chế, tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương, công tác thanh niên, văn thư và lưu trữ Nhà nước, thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
23/09/2020 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
18/09/2020 Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
11/09/2020 Quyết định số 1680/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cao Bằng
10/09/2020 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
03/09/2020 Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
25/09/2020 Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready