Các số công báo
Số 30+31 , năm 2020 ngày 26/10/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
09/10/2020 Quyết định số 1935/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
07/10/2020 Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng và Cổng Dịch vụ công Quốc gia
17/09/2020 Quyết định số 1710/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh
11/09/2020 Quyết định số 1670/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lạc
11/09/2020 Quyết định số 1672/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng
11/09/2020 Quyết định số 1673/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch An
11/09/2020 Quyết định số 1674/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòa An
11/09/2020 Quyết định số 1675/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lâm
11/09/2020 Quyết định số 1676/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hạ Lang
11/09/2020 Quyết định số 1677/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình
11/09/2020 Quyết định số 1678/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Hòa
11/09/2020 Quyết định số 1679/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready