Các số công báo
Số 32 , năm 2020 ngày 30/10/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/10/2020 Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của sáng kiến thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm 2020
13/10/2020 Quyết định số 1962/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/10/2020 Quyết định số 1967/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
12/10/2020 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
29/09/2020 Quyết định số 1793/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/10/2020 Quyết định số 2005/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (đợt 1)
19/10/2020 Quyết định số 2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất và Danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (đợt 2)
15/10/2020 Quyết định số 1987/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (đợt 3)
12/10/2020 Quyết định số 1960/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng (đợt 2)
09/10/2020 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready