Các số công báo
Số 35 , năm 2020 ngày 25/11/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
18/11/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/11/2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
13/11/2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/11/2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
11/11/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
13/11/2020 Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
10/11/2020 Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
09/11/2020 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
04/11/2020 Quyết định số 2127/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
04/11/2020 Quyết định số 2128/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
16/11/2020 Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch An (đợt 2)
16/11/2020 Quyết định số 2212/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Hòa (đợt 4)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready