Các số công báo
Số 36 , năm 2020 ngày 15/12/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
18/11/2020 Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND về việc giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
04/12/2020 Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
01/12/2020 Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
25/11/2020 Quyết định số 2298/QĐ-UBND bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trung tâm thương mại cửa khẩu Tà Lùng tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
25/11/2020 Quyết định số 2299/QĐ-UBND bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trung tâm thương mại cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
24/11/2020 Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng
24/11/2020 Quyết định số 2284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cao Bằng
HĐND TỈNH CAO BẰNG
18/11/2020 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND điều chỉnh quy mô diện tích, địa điểm thực hiện xây dựng dự án Hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An và bổ sung danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
18/11/2020 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
UBND TỈNH CAO BẰNG
08/12/2020 Quyết định số 2448/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Hòa (đợt 5)
08/12/2020 Quyết định số 2449/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Cao Bằng (đợt 4)
08/12/2020 Quyết định số 2450/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hạ Lang (đợt 3)
08/12/2020 Quyết định số 2451/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòa An (đợt 1)
04/12/2020 Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready